Ibhokisi emnyama yePlothi yeNdibano

UNolan ngandlela thile usindile kwingozi eyoyikekayo eyabulala iqabane lakhe kodwa ngoku uneengxaki zengqondo. I-amnesia yakhe itya kakhulu kangangokuba ubonakala ngathi akakwazi nokuziphatha.

Ukungabikho kwabanye abantu abadala ebomini babo, intombi yakhe u-Ava (Christine) uthathe uxanduva lokukhathalela utata wakhe. Kwibhithi yokuvula imovie, uNolan uphulukana nomsebenzi ebenawo njengomfoti kwikhaya lokupapasha ngenxa yomsebenzi wakhe wangoku awukho ngaphezulu kwezinto. Ekhungathekile, uNolan uqala inkqubo yonyango oluthile ukuze abuyele kwimemori yakhe.Ngexesha lonyango, uNolan ubonakalisa ukungena kwezimbalwa zezinto azikhumbulayo ngobuchule bedijithali obumiliselwe obenziwe ngumatshini odla ngokubizwa ngokuba yiBhokisi emnyama. Ugqirha Brooks umnika iwotshi yokukhohlisa anokuhamba ngayo phakathi kokukhumbula kwakhe.

Kutheni iiklingoni zikhangeleka zahlukile ekufumaneni
Imixholo yanamhlanje

Inkumbulo yokuqala ayibonayo ebaleni elimnyama kubonakala ngathi ngumhla womsitho womtshato wakhe. Akanakuvuma mntu apho, njengoko bonke ubuso babo buphazamisekile. Emva koko uhlaselwa yinto engaqondakaliyo. Njengoko unyango kunye noGqirha Brooks luqhubeka, uqala ngokuhlola enye into. Lo ulungele kwindawo yokuhlala eqhelekileyo. Njengoko uNolan ebona amanxeba okugruzuka kwiingalo zentombazana ecingelwa ukuba liqabane lakhe, woyika.

Emva koko ubuza umntakwabo uGary (Morohunfola) ukuba wakhe wabanobundlobongela kwicala leqabane lakhe. UGary uyayikhaba ngaw 'omane loo mbono, esithi uNolan wayesazi ukuba akanakukwenzakalisa nabani na, singasathethi ke ngeqabane lakhe.UNolan uyakwazi ukukhangela indawo yokuhlala kwaye udibana ngokukhawuleza nentombazana kunye nomntwana ogcina apho. Kutyhilwe kwiseshoni yakhe elandelayo noGqirha Brooks ukuba ezi ayizizo iinkumbulo zikaNolan nangayiphi na indlela, nangona kunjalo ngonyana kaGqr Brooks, uThomas, owasweleka emva kokuwa phantsi kwamanyathelo. Emva kwengozi kaNolan, wabhengezwa njenge-braindead. Kwakuloo nto ke apho uGqirha Brooks wangena kwaye walayisha ukuqonda kukaThomas kwingqondo kaNolan.

Kwenzeka ntoni kwiBhokisi emnyama ukuba iphele?

UTomas wayengakwazi ukugcina engqondweni ukuba ungubani yedwa, ngoko ke uGqirha Brooks waqinisekisa ukuba ubuyela kwiiklasi zakhe kunye naye. Emva kokumsebenzela ukuseta ulawulo lwakhe kwiingcinga zikaNolan, ucebisa unyana wakhe ukuba enze enye yezona ndlela zilungileyo zokusebenzisa enye yesibini ayinikiweyo.

Ukhuthaza uTomas ukuba abuye azokuxolelana kunye neqabane lakhe, uMiranda (Charmaine Bingwa). Emva koko ushiya iAva kunye noGary ngaphambi kokuya kwindlu yakhe. Nangona ekuqaleni bethandabuza, ekugqibeleni uyakwazi ukubacenga ukuba ngokuqinisekileyo nguTomas.Ngubani umama wombulali wamagugu

Kodwa kwanokuphulukana nobomi okomzuzwana akukhange kubutshintshe ubundlobongela bukaThomas. Njengokuba eqonda ukuba umyeni wakhe kunye nentombi yakhe balususile kuye uphawu lobomi babo, uqala ukutshintsha abe nobundlobongela kwakhona. Oku kukhuthaza uMiranda ukuba ambethe nzima ngokwaneleyo ukuba amkhuphe. Xa evuka, uzibona ekunye noGary noAva kwaye uyaqonda ukuba ngandlela thile ukungazi kwakhe kuye kwamphinda wamsa kwindlu kaNolan. Ubaleka kwakhona aye kunina, emxelela ukuba ezi ziqendu ziya kuqhubeka ade anikezele ngesidalwa esingaqondakaliyo kwiingcinga zakhe.

Isangqa seArctic sexesha lesi-2

Yintoni le nto ingummangaliso kwiNolan / Thomas's Mind?

Ngoncedo lukaGqirha Brooks, uThomas uya kungena kwiingcinga zakhe zobuqu kwangoko xa eyongezelelweyo ebaleni elimnyama. Kubonakala ngathi iqumrhu alikho ecaleni kukaNolan ngokwakhe, nangona kunjalo ngandlel 'ithile ephila.

Ugqirha Brooks ucenga unyana wakhe ukuba atshabalalise naluphina uluvo lukaNolan olushiye iingcinga. Ngeli xesha uGary noAva babonakala ilebhu kwaye baqala ukubiza uNolan. UThomas uye wabuyela kwangoko ngesiquphe kwisibini sokuphulukana nobomi kwaye wafumanisa ukuba wayephatha kakubi intombi yakhe xa uMiranda wamtyhalela ezantsi, wambulala.

UTomas uyaqonda ukuba akananto ingako yokuhlala. UNolan, emva koko, unentombi enothando. Uyamyeka ahambe aphume kwigumbi elikhuselweyo angene enzonzobileni. UNolan uphinde wadibana nentombi yakhe.

UMiranda nentombi yakhe baqinisekisiwe ukuba bayapakisha, kunokwenzeka ukuba bakulungele ukuhamba kude nedolophu. Ugqirha Brooks ukude endaweni yakhe esibhedlele, nangona kunjalo unefayile e-back-up equlathe ukuqonda kukaThomas. Xa i-movie iphela, ulungiselela ukumdlulisela kwakhona ebomini ngokukhawuleza.

Funda ngokugqithisileyo: Eyona bhanyabhanya ibalaseleyo kwiAmazon Prime