Iintsapho zilwa, nokuba zikude, kwaye iiBordelons azikho ngaphandle kwiNdlovukazi yeSizini yeSihlanu yesiQendu 8 njengoko uDarla wafumanisa ukuba iDarlene yayinezicwangciso zeBlue.

UDarla kunye no-Aunt Vi kungenzeka ukuba baye bavala amehlo, nangona kunjalo ababukeli bayiqaphele le ngxabano ivela kumayile enye.Kwelinye icala, uDarlene wayengaphazami.

I-rakudai kishi akukho xesha lakhwele amahashe 3

Umbala oluhlaza okwesibhakabhaka ubalasele ngandlela thile, kwaye ufuna ukuba afumane uqeqesho olukhulu ukuze aphumelele ngokupheleleyo. Ukuba wayekulungele ukuzama ukunika iBlue ayisiyonto imbi.

Apho umbandela ukhona ngexa uDarlene ezimisele ukuba wazi okukhulu. Kwakungekho mbuzo kwiingcinga zakhe zokuba iBlue imele idluliselwe kwi-DC ngeli thuba, kwaye uDarla wayiqaphela ngenye indlela yayiyimfeketho.UDarlene: Ke ikakhulu, unesiphiwo, umnyama, kwaye ke bayayifuna loo nto.
UDarla: Andiyidingi obu bomi kuye.
UDarlene: Darla, sukumangalisa. Uthetha ngantoni?
UDarla: Obo bunzima, uphawu, ukunqongophala konxibelelwano lokwenyani. Ndiyabazi obo bomi. Ndihlala ndiyikhumbula.

Ngaba obu bubomi obakhokelela kuDarla kunyango nasekuxhomekekeni? Ubomi obabumhlukanise nendlu yakhe iminyaka?

Iyathetha ukuba uDarla noViolet bafika kude kangakanani kulwalamano lwabo ukuba uDarla waziva kamnandi ebiza uVi ngengcebiso malunga nomama wakhe. Akubonakali yonke loo ndlela ibuyayo ukuba uViolet wayengamvumeli uDarla abeke unyawo ekhayeni lakhe.(* 8 *), bakhulele kwindawo abaziva beyinyani ngayo ngoku, kwaye yiyo yonke loo nto iphezulu kubo neBlue.

Idabi likaViolet noDarlene ngendlela yevidiyo yayinomgangatho ophezulu we-visceral kuyo. UViolet ukhusela uBlue ngathi ngumntu wakhe ngenxa yokuba uVi wayengumama ongaphezulu okanye utata kunodadobawo enkwenkweni kwiminyaka embalwa yobomi bakhe.

Ukuba uVu wayenengxaki ekuyekeni kweBlue avumele uRalph Angel kunye noDarla bangene emsebenzini wabo njengotata kunye nomama, ke bona are Utata wakhe kunye nomama wakhe, akazimiselanga kuvumela uDarlene agqithe kwaye athathe iBlue.

UDarlene: Ungubani na ukuba uthethe lento?
UVolet: Ndingubani? Ndili nenekazi eliphantse lamkhulisa xa ungakhange okanye ungabinakho okanye ungayi. Uyakhetha.
UDarlene: Ndithumele imali.
UVolet: Ewe, kwaye ndiyabulela ngaloo nto. Ndaye ndanika ixesha. Ungafumana imali eninzi, awungekhe wenze ixesha elongezelelweyo.

Ukuba uDarlene akazami nokucacisa ukuba kutheni yena nomyeni wakhe benganxibelelani nomzukulwana wabo kwiminyaka emi-5 yobomi bakhe ithi imithwalo. Inye into azoyilwa ne-Vi kukuba uhambise imali, ithi intsalela.

Kodwa ngaba iHollywood ifanelekile? Ngaba kukho okungakumbi okwenzekayo apha kunokuba umama ka-Vi e-overactive umama athwale imeko ye-Blue?

Ngobhubhane, esenza iinzame zokuqhubekeka nokutya, iHollywood ililela umama wakhe, kunye nengxwabangxwaba yohlanga lonke, kunzima ukwazi ukuba ngaba bekukho isiseko esisisiseko seViolet's vitriol kwicala laseDarlene.

Kwakothusa ukuba uRalph Angel wayecinga ngokuthumela iBlue kwisikolo samabanga aphakamileyo, nangona kunjalo kubonakala ngathi uViolet wayefanelekile. URalph Angel uthanda ukucingisisa lonke ukhetho ngaphambi kokufika kwisigqibo.

Nangona kunjalo, uRalph Angel wayengenangqondo ukuba wayengacingi ukuba uDarlene angatshintsha iBlue. Inkwenkwana ihlala isencinci, kwaye ifuthe elisisigxina likaDarlene linokuba nefuthe kwindlela iBlue ejonga ngayo umhlaba.

(* 8 *), UDarla zange atshintshe, kwaye bendihlala ndonwaba ngokupheleleyo xa esaziwa njengoRalph Angel xa esithi iSidwell Academy iphezulu kunanoma yiphina into eseNew Orleans ngenxa kaMongameli u-Barak Obama Intombi yakhe yayiye kwisikolo samabanga aphakamileyo apho.

Ewe kunokubakho inyani kuloo nto, nangona uninzi lokucinga okunjalo kunento yokwenza nolonwabo. Ngubani ongadingi kuthi umntwana wabo ufunda kwiziko elibaluleke kangaka?

Nangona ndingathandabuzi ukuba uDarlene uyamthanda uBlue kwaye ufuna le nto acinga ukuba yeyona inkulu kuye, ndiqinisekile ukuba ngokwazi ukuziqhayisa kubahlobo bakhe nakwizinxulumani zakhe ukuba umzukulwana wakhe ufunda ubuchwephesha obufanayo ngenxa yokuba amanenekazi ka-Obama azigqwesa iinkcazo awazenzayo eli shishini kwindawo yokuqala.

UDarla, uRalph Angel, noBlue babeke ixesha elininzi ngokudibeneyo njengendlu; Kufuneka baxabise umzuzu ngamnye abadibeneyo.

Kwenye indawo, uDavis wafika apha ukuhlangula uCharley.

Ngaba ikhathaze omnye umntu ukuba ibonakale ngokungqalileyo ngokungqalileyo ukuphazamisa indlu kaCharley? Kwaye ndagcina ndibuza indawo yentombi kaDavis, uTina, ngelixa wayejonge uCharley.

Kodwa uDavis uthathe iindleko zeli tyala, kwaye yile nto kanye eyayifunwa nguCharley.

UCharley: Akukho maxwebhu kunye neebhedi ezaneleyo. Kukho abantu abazifumana bebi kakhulu kunam.
UDavis: Njengoko benditshilo, siza kubamba esweni ukusuka apha okwangoku. Ndifumene amaxwebhu amathathu ngokuma endihamba ngendlela yawo onke amaqhekeza, ukubek'esweni okukude njengoko siza kuthanda. Uzinzile ngoku, Charley, kodwa xa kukho into ityibilika, andinakukuthandabuza ukukufumanela into oyifunayo ukuba ndiza kwakha umatrasi oduduzayo.

Ngaba u-Davis ulungisiwe, ukhulile? Ngaba uyayibona into ayilahlileyo xa wayekhohlisa uCharley?

Akuthandabuzeki ukuba wamthatha uthando kunye nokuzinikela kuye njengelungelo iminyaka embalwa. Ngaba ukunyuka kwakhe kuya kukhokelela kwisahluko esitsha sobuhlobo babo?

Izitayile zeharry zomqala webhanana

Ukuba uCharley wayengasaphili emelene nabani na kwindlu yakhe ukuba uyagula kwabonakala kungaqhelekanga. Ndikunye noDavis apho, ngewabaqinisekisa ukuba ulungile kwaye wanyanzelisa ukuba bahlale kude.

Ngaba woyika ukubonwa njengobuthathaka? Ndenza inzame yokufumanisa ukuba kuqhubeka ntoni ngeengcinga zakhe, nangona kunjalo bendisoloko ndicelwa nguDavis esithi akayithandi ukuba nomntu amkhathaleleyo abambe naluphi na ulwazi kuye ngendlela ahamba ngayo ukuyibamba kuMika.

Ukuba wayenokhetho, wayeza kuba lapha nawe. Xa uthanda umntu othile, uyabonakala. Kwaye kufanele ukuba akhethwe, uCharley. Awunakufuna into enye enje isindiswe kuwe ukuba isihlangu besikwelinye icala.

UDavis

Xa uCharley esaziwa njengo, uDavis akazange athandabuze ukubonakalisa, nangona ebeka emngciphekweni impilo yakhe yokumkhathalela. Andiqinisekanga ukuba yeyiphi intsingiselo, nangona kunjalo ithetha into enye.

Ndiyathemba nje ukuba uDavis akayithengisi iCovid kwaye, ezulwini ayivumi, afe ngenxa yentsholongwane. Ayisiyomfuneko kwaphela ukuba ndibone uDavis esifa, nangona kunjalo olo hlobo lwetyala lunokumtya uCharley ephila.

Ekugqibeleni, kwakungekho Nova noCalvin.

UNova uyahlekisa. Ucinezela uCalvin ukuba aqhubeke nencoko yabo ngomtshato, kodwa ke kubonakala ngathi uyoyika kwaye ngekhe abonakale elithetha eli binzana.

Xa uCalvin wakhankanya ukuba banokufana no-Oprah no-Stedman, kuye kwafuneka ndi-snicker. Kodwa uCalvin akenzi nzame zokutyhala uNova aye kwinto ethile.

Mna nawe besidibene kunye kwaye sicimile iminyaka embalwa ngoku. Ndiva ukuba lixesha lokuba senze ukhetho. Kufuneka ubengumyeni nomlingane? Ufuna ukuba ngabahlobo? Ngaba kuya kufuneka ndibeke ihupula kuyo, njengoko besitsho? Ufuna amaphepha, nawo? Ndilungiselele nayiphi na kuyo yonke.

UCalvin

UCalvin ufuna ukucacisa ukuzinikezela kwabo ku-1 omnye, nangona kunjalo ubonakala onwabe ngokupheleleyo ukuba uNova akhokele kuloo nto. Unqwenela nje ukwazi ukuba ngokudibeneyo badlulisela phambili.

Ke ucinga ukuba uthini, ziFatatics?

ikrisimesi yeziganeko 2 ukukhutshwa komhla

Ngaba kunokwenzeka ukuba uCharley noDavis bavuselele uthando lwabo?

Kutheni uCharley engazokuthi kowabo uyagula?

Ngaba uNova kufuneka atshate noCalvin?

Kwaye ngaba uDarlene uza kuyeka umkhankaso wakhe wokuthengisa ukuze atshintshele iBlue kwiDC?

Betha loo nto enkulu, luhlaza okwesibhakabhaka, BONISA IZIMVO iqhosha phantsi kwaye undazise izimvo zakho kuKumkanikazi weSwekile. Emva koko vavanya kwakhona kuvavanyo lwethu lweNdlovukazi yeSugar elandelayo.

(* 5 *) C. Orlando Umbhali wabasebenzi beTV. Mlandele phambili Twitter .


ubonelelo: https://www.tvfanatic.com/2021/04/queen-sugar-season-5-episode-8-review-june-3-2020/